2024-07-04

USTAWA OSŁONOWA - Komunikat

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. 2024 poz. 859), odnoszącą się bezpośrednio do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772, 1693 i 2760 ze zm.), ustalono:
1. maksymalną cenę dostawy ciepła – cenę dostawy ciepła obliczoną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej, powiększonych w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r. o:
  • a) 40 % – w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.,
  • b) 46 % – w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
  • c) 52 % – w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.;
2. średnią cena wytwarzania ciepła z rekompensatą:
1) do dnia 30 czerwca 2024 r.:
  • a) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym,
  • b) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła;
2) po dniu 30 czerwca 2024 r.:
  • a) 119,39 zł/GJ netto – w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
  • b) 134,97 zł/GJ netto – w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.
– dla wszystkich źródeł ciepła.
W związku z powyższym Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. informuje, że dla Systemów w Pile, Starej Łubiance oraz Gozdnicy Spółka zastosowała mechanizmy z ustawy w celu obniżenia cen ciepła.
Ponadto informujemy, że złożone dotychczas oświadczenia w ramach mechanizmu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz maksymalnej ceny dostawy ciepła nadal zachowują ważność.
Uprawnieni odbiorcy do korzystania z wyrównania ceny ciepła z uwagi na zastosowanie mechanizmu opartego na rekompensacie lub maksymalnej cenie ciepła:
1) gospodarstwa domowe;
2) wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe;
3) podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów użyteczności publicznej;
4) inne podmioty uprawnione, o ile złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1.
Szczegółowa lista podmiotów uprawnionych oraz obowiązki dotyczące składania oświadczeń opisano w Art. 4 do 7 ustawy.
Pliki do pobrania
‹ powrót