2023-07-17

Komunikat Ustawa Osłonowa

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.), zwaną dalej ustawą, zastosowano mechanizm maksymalnej ceny dostaw ciepła w rozliczeniu z odbiorcami dla zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfy dla Ciepła oraz średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą mając na uwadze wybór jak najbardziej korzystnej formy rozliczeń dla odbiorcy końcowego.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w informacji nr 9/2023 opublikował maksymalne stawki opłat za ciepło stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. W zakresie sprzedaży ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, dla każdej grupy taryfowej w danym systemie ciepłowniczym, wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło nie mogą przekroczyć stawek, stosowanych w dniu 30 września 2022 r. w tym systemie, powiększonych o 40 %.


W związku z powyższym Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na wprowadzoną nową Taryfą dla Ciepła obowiązującą od 01.08.2023 r. Spółka dla Systemów w Pile, Starej Łubiance oraz Gozdnicy zastosowała mechanizmy z ustawy w celu obniżenia cen ciepła.

Ponadto informujemy, że złożone oświadczenia w ramach mechanizmu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą nadal zachowują ważność.

Uprawnieni odbiorcy do korzystania z wyrównania ceny ciepła z uwagi na zastosowanie mechanizmu opartego na rekompensacie lub maksymalnej cenie ciepła :

1) gospodarstwa domowe;
2) wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe;
3) podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów użyteczności publicznej;
4) inne podmioty uprawnione o ile złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1.

Szczegółowa lista podmiotów uprawnionych oraz obowiązki dotyczące składania oświadczeń opisano w Art. 4 do 7 ustawy.
Poniżej tabela do pobrania w pliku ceny ciepła.

Pliki do pobrania
‹ powrót